image

โปรดอ่านรายละเอียดการพิมพ์เอกสารให้เข้าใจ
แบบฟอร์มเอกสาร
     
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ (พิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น)
แบบฟอร์มหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ (พิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น)
แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้/รายจ่ายประจำเดือน
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน
คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกุ้สามัญใหม่
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ (พิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น)
ดูรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการกู้
แบบฟอร์มเอกสารคำขอกู้เงินเหตุฉุกเฉิน (พิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง  เท่านั้น)
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร   2563

.แบบฟอร์มเอกสารเงินกู้วิทยฐานะ
        หนังสือกู้สำหรับโครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก (ข้อ 9.1-9.3) ให้พิมพ์แบบหน้าหลังเท่านั้น)
        หนังสือคำประกันเงินกู้โครงการวิทยฐานะฯ (มีผลบังคับใช้ 12 กพ.58) (ข้อ 9.1-9.3) พิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น)
        คำขอกู้โครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก (ข้อ 9.1-9.3 ให้พิมพ์แบบหน้าหลังเท่านั้น)
        หนังสือรับรองรายได้เงินกู้วิทยฐานะ
        คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกุ้วิทยฐานะรายใหม่
        หนังสือยินยอมให้หักเงินวิทยฐานะ เงินเดือน ค่าจ้างอื่นๆ
        
ใบขอเอาประกัน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ให้พิมพ์เอกสารแบบหน้า-หลัง เท่านั้น)
       
เอกสารประกอบใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม
        ตัวอย่างการกรอกใบคำขอเอาประกันชีวิต บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
           เอกสารแนบใบขอเอาประกันชีวิต
               - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
               - สำเนาบัตรข้าราชการครูและสำเนาทะเบียนบ้าน


กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วส่งได้ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
โปรดศึกษารายละเอียดคู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด  คลิ๊กที่นี่.
...

เอกสารการยื่นกู้ขอกู้พิเศษ
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษ
แบบฟอร์มหนังสือกู้สำหรับเงินกู้พิเศษ
แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้/รายจ่ายประจำเดือน
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน
 
 
เอกสารอื่นๆ
 
บันทึกข้อความ ขอลดจำนวนผู้ค้ำประกัน
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
แบบฟอร์มแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้น
แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการถอนเงินฝาก
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
แบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
แบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิก (กรณีโอน)
หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form)
ใบคำขอทุนสมาชิก
แบบฟอร์มให้คำยินยอมหักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
แบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
แบบฟอร์มโอนสมาชิก-ระหว่างสหกรณ์  
ใบสมัครฌาปนกิจครูไทย (สสอค.)
ใบสมัครฌาปนกิจชุมนุม (สส.ชสอ.)
แบบฟอร์มยกเลิกเป็นสมาชิก สส.ชสอ.
แบบฟอร์มยกเลิกเป็นสมาชิก สสอค.
ใบขอเอาประกัน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ให้พิมพ์เอกสารแบบหน้า-หลัง เท่านั้น)
ใบสมัครทำประกันสินเชื่อสำหรับสมาชิก (แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์)
ใบคำขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงแผนการทำประกันสินเชื่อสำหรับสมาชิก (บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต)
คำขอรับเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 3,000 - 5,000 บาท
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับผลประโยชน์ สส.ชสอ.59
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสอค.59

งานเอกสาร
  • เอกสารประกอบการทำธุระกรรมกับสหกณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด หากท่านไม่สามารถดาวน์โหลดได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สกรณ์โดยตรง หรือท่านสามารถโทรขอคำแนะนำและขั้นตอนการดาวโหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
    โทร.039 -512460 Fax 039-512461
image
image
image
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วถูกต้องตามขั้นตอนของการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ให้สมาชิกตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยตรง หรือ โทร.039 -512460 Fax 039-512461

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ที่ประสงค์จะยื่นขอกู้เงินโปรดศึกษารายละเอียดการกู้และการชำระหนี้
และสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ยื่นคำขอกู้เงินได้ที่เมนู  แบบฟอร์มเอกสาร
มีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ โทร
.039 -512460 Fax 039-512461

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com