คณะกรรมการดำเนินการชุดที่   61
ประจำปี 2565

               


 
 
 
นายคราวุธ หงษ์วิเศษ์์
ประธานกรรมการ

 
นายประวิทย์ นิยมนา
รองประธานคนที่ 1
นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ
รองประธานคนที่ 2
นายพรชัย เชวงชุติรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
       
นายวิชชุ เอกปิยะกุล
กรรมการ
นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์
กรรมการ
นายประพันธ์ โภคสมบัติ
กรรมการ
นายรักพงษ์ จุลเจริญ
กรรมการ
       
น.ส.กนกอร หงษ์วิเศษ
กรรมการ
นายณัฏฐ วรรณบุตร
กรรมการ
นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
กรรมการ
นางสาวอุษา บุญชู
กรรมการ
นางสาววราภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์
กรรมการ
นายธนพงศ์ บุญวาที
กรรมการ
นายเฉลิมชัย วินทะไชย
กรรมการ

   
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประจำปี 2565
   
ศึกษาธิการจังหวัดตราด
  ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   ประถมศึกษาตราด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
       
                                             
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.                                           นายวัชระ เยี่ยมกุลวรพงษ์
        จังหวัดตราด                                                                  นิติกร

       
นายจำนง  เหล่าคงธรรม
นายคณิต กิจจานนท์
นางดวงพร คณาญาติ นายประพัฒน์ ทัศวิล
       
  นายประเมิน ทองพร่อง
นายสมชาย ศรีสรวล
 นายวัชระ ตราดธารทิพย์
นายสังคม จิตนาวสาร
 
            ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงินสหกรณ์
นางเย็นจิตต์    นิจนิรันดร์
นางสุเพ็ญพัฒน์   ศรีดี

นางวราภรณ์  ธีรวัฒน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com