คณะกรรมการดำเนินการชุดที่   58
ประจำปี 2562

               


 
 
 
นายคราวุธ หงษ์วิเศษ
ประธานกรรมการ

 
นายประเมิน ทองพร่อง
รองประธานคนที่ 1
นายสุรศักดิ์ ช่อทอง
รองประธานคนที่ 2
นางดวงพร คณาญาติ
กรรมการและเลขานุการ
       
นายสานิตย์   ถาวรประเสริฐ
กรรมการหน่วยบำนาญ
นางพักตร์วิไล  ชำปฏิ
กรรมการหน่วย อ.เมืองตราด 1
นายสุชาติ   กะไชยวงษ์
กรรมการหน่วยอำเภอเมืองตราด 2
นายวัชระ   ตราดธารทิพย์
กรรมการหน่วยอำเภอเมือง ตราด 3
       
นายธนิต  ไชยรักษ์
กรรมการหน่วย อ.เขาสมิง 1
นายศักดิ์สิทธิ์  สุขกิจ
กรรมการหน่วยอำเภอเขาสมิง
นายอุกฤษฏ์ สิงห์เขียว
กรรมการหน่วย สพป.ตราด่
นายสมชาย  ศรีสรวล
กรรมการหน่วยคลองใหญ่
นายประวิทย์  นิยมนา
กรรมการหน่วย สพม.17 (1)
นายมานพ บุญสมพงษ์
กรรมการหน่วย สพม.17 (2)
นางสาวอภิรดี  กรวยทรัพย์
กรรมการหน่วยกลาง

   
ที่ปรึกษาสหกรณ์
   
-
นายสิทธืพงษ์  พฤกษอาภรณ์
  ที่ปรึกษา
นายอัมพล หันทยุง
    ที่ปรึกษา
นายสุรชาติ มานิตย์
    ที่ปรึกษา
นายจำนง เหล่าคงธรรม
   ที่ปรึกษา
นายรณกฤต  ยอดศิริ
ที่ปรึกษา
นายสังเกตุ  เวชนุวัฒน์
ที่ปรึกษา
นายวิชชุ  เอกปิยะกุล
ที่ปรึกษา
       

นายวสันต์  ผาชลา
ที่ปรึกษา

นายนพรัตน์   รุ่งโรจน์
ที่ปรึกษา

นายพรชัย  เชวงชุติรัตน์
ที่ปรึกษา

                            
            ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน
นางเย็นจิตต์    นิจนิรันดร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวราภรณ์ ธีรวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com