ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

            สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด สามารถอ่านระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด และเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ สมาชิกทุกท่านโปรดศึกษาระเบียบเพื่อความเข้าใจกับการเป็นสมาชิก.


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัดว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2560
        ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการ ปี พ.ศ.2555
       


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com