ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

            สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด สามารถอ่านระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด และเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ สมาชิกทุกท่านโปรดศึกษาระเบียบเพื่อความเข้าใจกับการเป็นสมาชิก.

1.ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ 2563
2.ระเบียบฯ การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 2560
3.ระเบียบฯ การให้เงินกู้ปี 2563
4.ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น 2563
4.1 ว่าด้วยระเบียบว่าด้วยหุ้น 2565
5.ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์-และเงินฝากประจำ 2557
6.ระเบียบฯ ว่าด้วยรับฝากเงินสหกรณ์อื่น 2560
7.ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน 2563
8.ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 2560
9.ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 2553
10.ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 2563
11.ระเบียบฯ ว่าด้วยเก็บรักษา-ยืม-ทำลายเอกสาร 2543
12.ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม 2563
13.ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ของสหกรณ์ 2544
14.ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสะสมเพื่อพัฒนาสหกรณ์ 2543
15.ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการ 60-91 ปีขึ้นไปได้รับปีละ 10,000 พ.ศ. 2563
16.ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 2543
17.ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 2555
18.ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์-ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2563
19.ระเบียบฯ ว่าด้วยส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ 2555
20.ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 2563
21.ระเบียบฯ ว่าด้วยสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 2556
22.ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการวันเกิดสมาชิก 2563
23.ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ สอ.ครูตราด จำกัด พ.ศ.2563
24.ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2561 (ส.ส.ก.)
25.ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกผู้เป้นโสด 2563
26.ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ.2561
27.ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญบริหารการเงิน 2558
28.ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อชำระสินเชื่อธนวัฎ 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com