ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
                                              ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2553

                                                                                              ---------------------------------
                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ข้อ 62(9) และข้อ 86 (7) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการวันเกิดสมาชิก ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2553 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
“สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
“ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
ข้อ 4. สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นสวัสดิการวันเกิดสมาชิกให้กับสมาชิกทุกคน เป็น ค่าหุ้นคนละ 10 หุ้น เป็นเงิน 100.- บาท โดยจะจ่ายให้ในเดือนเกิดของสมาชิก ตามทะเบียนที่สหกรณ์มีอยู่ ซึ่งสหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการวันเกิดสมาชิกเข้าบัญชีทุนเรือนหุ้นของสมาชิก ในวันสิ้นเดือนของเดือนที่สมาชิกเกิดในแต่ละปี
ข้อ 5. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการให้ถือเป็นที่สุด

                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

                                                                                                 (ลงชื่อ) ธงชัย พุ่มชลิต

                                                                                                  (นายธงชัย พุ่มชลิต)
                                                                                                    ประธานกรรมการ
                                                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2547

               
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ข้อ 62(9) และข้อ 86 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2547 ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2547 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2546 ข้อ 5 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินสวัสดิการเพื่อจัดการทำศพ ดังนี้
5.1 เป็นสมาชิก ต่ำกว่า 5 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 3,000.- บาท
5.2 เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 6,000.- บาท
5.3 เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 9,000.- บาท
5.4 เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 12,000.- บาท
5.5 เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 15,000.- บาท
5.6 เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 20,000.- บาท
5.7 เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 30,000.- บาท
5.8 เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 50,000.- บาท
สำหรับบิดา มารดา คู่สมรสตามกฎหมายและบุตรที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ ยกเว้นบุตร บุญธรรมของสมาชิก ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ผู้ใดถึงแก่กรรมให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเพื่อจัดการทำศพ รายละ 3,000.- บาท ”

 

                                                         ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2547


                                                              (ลงชื่อ) สมบูรณ์ เกษโกวิท

                                                                  (นายสมบูรณ์ เกษโกวิท)
                                                                       ประธานกรรมการ
                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด


                                                                      ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
                ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.252

-                                                                                         -----------------------
             เพื่อสร้างเสริมความสุขในบั้นปลายชีวิตและสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัวสมาชิกที่มีอุดมการณ์และศรัทธาในสหกรณ์เป็นเวลายาวนาน
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ข้อ 62(9) และข้อ 86 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 7 วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุ ครบ 60 ปี พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข้อ 12. โดยใช้ข้อความนี้แทน
“ข้อ 12. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 25 ปี และมีอายุครบ 70 ปี, 75 ปี, 80 ปี, 85 ปี, 90 ปี, 95 ปี และ 100 ปี ตามลำดับ ตามวงเงินสวัสดิการ ดังนี้
12.1 อายุครบ 70 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ 10,000 บาท
12.2 อายุครบ 75 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ 10,000 บาท
12.3 อายุครบ 80 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ 10,000 บาท
12.4 อายุครบ 85 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ 15,000 บาท
12.5 อายุครบ 90 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ 15,000 บาท
12.6 อายุครบ 95 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ 30,000 บาท
12.7 อายุครบ 100 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ 50,000 บาท
ทั้งนี้ในปีที่อายุครบเกณฑ์ได้รับเงินสวัสดิการ สมาชิกต้องมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 25 ปี โดยจะจ่ายเงินดังกล่าวในวันประชุมสามัญประจำปี กรณีสมาชิกเกิดสิทธิ์แล้ว เสียชีวิตก่อนการประชุมสามัญประจำปีสหกรณ์จะมอบเงินสวัสดิการดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็ให้จ่ายแก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ตามข้อบังคับในข้อ 46 วรรคแรกและ ข้อ 47 นำหลักฐานมาขอรับเงินดังกล่าวได้ตามสิทธิ์”
บทเฉพาะกาล
ในปีแรกที่ระเบียบฉบับนี้ถือใช้บังคับให้สมาชิกที่มีอายุเกินช่วงสิทธิ์แต่ละช่วงมีสิทธิ์ ได้รับเงินสวัสดิการตามช่วงสิทธิ์ของตนที่ผ่านมาด้วย

                                                         ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2552

                                                                                (นายสมบูรณ์ ทัศวิล)
                                                                                   ประธานกรรมการ
                                                                      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com