เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

 
 
 
นางสุมาลี ปัสนานนท์
ผู้จัดการ


 
 

นายสมิง ขำคม
รองผู้จัดการ
 
       
     
      
น.ส.ปรียาภรณ์ เจริญพานิชย์
    หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
น.ส.ยิ่งลักษณ์ เจิมวิชัย
เจ้าหน้าที่หน่วย

น.ส.แคทริยา นิวัฒน์
เจ้าหน้าที่หน่วย
น.ส.ขวัญฤดี อนันต์มาลี
เจ้าหน้าที่หน่วย
       
  น.ส.พิมพ์ธพัชญ์   ทริดสังข์
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางวาสนา แจ้งแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   น.ส.มัณฑนา สุมะโน
   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร


นายประเชิญ อนันต์
นักการภารโรง
  
นางนงลักษณ์ วัฒนะไมตรี
แม่บ้าน
   นายเด่น  มุกดาสนิท
รปภ.
 
 
        
        

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com