ตารางชำระหนี้เงินกู้
  ผลการดำเนินงานสหกรณ์
  แผนปฏิบัติงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือน-65-สอ.ครูตราด
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจำปี
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำนักงาน สพป.ตราด
สำนักงานจังหวัดตราด
สำนักงาน สพม. เขต 17


 
 
 
 
 


 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด


กิจกรรมสหกรณ์ครูตราด จำกัด
 
     
สมาชิกท่านใด เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบ้านพักอาศัย หรือเบอร์โทรศัพท์ โปรดแจ้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารของสมาชิก)

สมาชิกประสงค์จะทำประกันสินเชื่อบริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยหักจากเงินปันผล ต้องสมัครทำประกันสินเชื่อภายใน 1 - 25 กค. ของปี

สมาชิกที่ประสงค์จะยกเลิกการเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯครูไทย (สสอค.), ฌาปนกิจฯชุมนุม (สส.ชสอ.) จะต้องแจ้งสหกรณ์ภายใน 1 – 30 ก.ย. ของทุกปี

หมายเหตุ
ผู้ที่มีหนี้เงินกู้มากกว่าหุ้น หากจะยกเลิกการทำฌาปนกิจครูไทย ชุมนุม หรือประกันสินเชื่อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อเช็ควงเงินประกันคุ้มครองวงเงินกู้ก่อน จึงจะสามารถยกเลิกฌาปนกิจและประกันสินเชื่อดังกล่าวได้

 
 
 

 
 

 
 
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
นางสาวอุษา บุญชู กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพ นางนพรัตน์ ลีลาทรัพย์เลิศ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด หน่วยอำเภอเขาสมิง ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดท่ากระท้อน อ.เขาสมิง จ.ตราด
มอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเกียรติคุณ
 
 
นายมนัส เจียมภูเขียว ได้รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สส.ชสอ. ร่วมลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน สอ.เภสัชฯ
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.พนักงานการไฟฟ้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูเพชรบุรี
 
 
มอบสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 100 ปี 10 ก.พ. 2565 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
 
 
โครงการประชุมสัมนาวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานสหกรณ์ การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
 

  
 
เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555

web counter
web counter

จำนวนผู้เข้าชม


นายคราวุธ หงษ์วิเศษ
ประธานกรรมการ


นางสุมาลี ปัสนานนท์
ผู้จัดการ
ประเภทบัญชีออมทรัพย
ออมทรัพย์
206-1-11667-1
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กระแสรายวัน 206-6-02639-5
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                       5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ     4.25
เงินกู้สามัญ                    5.75
เงินกู้สามัญสวัสดิการ         5.75
เงินกู้ประกอบอาชีพ/ซื้อรถ   5.75
 
ประเภทเงินฝาก
ฝากออมทรัพย์ธรรมดา     2.75
ฝากออมทรัพย์พิเศษ        2.75

   
ตารางชำระหนี้เงินกู้
หกรณ์ฯจะปรับการส่งเงินค่าหุ้นตาม
เกณฑ์ขั้นต่ำของสมาชิก ในเดือน กรกฎาคม 2555 ตามระเบียบของสหกรณ์ดังต่อไปน
ี้
เงินได้รายเดือน
(บาท)
เงินค่าหุ้นรายเดือน
(บาท)
4,001 – 5,000
200
5,001 – 6,000
300
6,001 – 7,000
400
7,001 – 8,000
500
8,001 – 9,000
600
9,001 – 10,000
700
10,001 – 12,000
800
12,001 – 14,000
900
14,001 ขึ้นไป
1,000
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com
หนังสือประกาศสรรหาคณะกรรมการ