ตารางชำระหนี้เงินกู้
เกี่ยวกับสหกรณ์
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
สำนักงาน สพป.ตราด
สำนักงานจังหวัดตราด
สำนักงาน สพม. เขต 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
รวมภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์ครูตราด จำกัด
 
การจัดประชุมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559

 
สหกรณ์จัดกิจกรรมศึกษาสัญจร

 
 
  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด มอบหรีดแก่สมาชิกถึงแก่กรรม”
 

 
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิก”
 

 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

     
สมาชิกท่านใด เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบ้านพักอาศัย หรือเบอร์โทรศัพท์ โปรดแจ้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารของสมาชิก)

สมาชิกประสงค์จะทำประกันสินเชื่อบริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยหักจากเงินปันผล ต้องสมัครทำประกันสินเชื่อภายใน 1 - 25 กค. ของปี

สมาชิกที่ประสงค์จะยกเลิกการเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯครูไทย (สสอค.), ฌาปนกิจฯชุมนุม (สส.ชสอ.) จะต้องแจ้งสหกรณ์ภายใน 1 – 30 ก.ย. ของทุกปี

หมายเหตุ
ผู้ที่มีหนี้เงินกู้มากกว่าหุ้น หากจะยกเลิกการทำฌาปนกิจครูไทย ชุมนุม หรือประกันสินเชื่อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อเช็ควงเงินประกันคุ้มครองวงเงินกู้ก่อน จึงจะสามารถยกเลิกฌาปนกิจและประกันสินเชื่อดังกล่าวได้

 
 

 


 
 นายจำนง เหล่าคงธรรม
ประธานสหกรณ์ฯ
 
นางสุมาลี ปัสนานนท์
ผู้จัดการ
ประเภทบัญชีออมทรัพย
ออมทรัพย์
206-1-11667-1
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กระแสรายวัน 206-6-02639-5
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                            6.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ        5.00
เงินกู้สามัญ                        6.00
เงินกู้สามัญสวัสดิการ            5.75
เงินกู้ประกอบอาชีพ/ซื้อรถ     6.00
 
ประเภทเงินฝาก
ฝากออมทรัพย์ธรรมดา         3.00
ฝากออมทรัพย์พิเศษ             3.00
   
ตารางชำระหนี้เงินกู้
สหกรณ์ฯจะปรับการส่งเงินค่าหุ้นตาม
เกณฑ์ขั้นต่ำของสมาชิก ในเดือน กรกฎาคม 2555 ตามระเบียบของสหกรณ์ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือน
(บาท)
เงินค่าหุ้นรายเดือน
(บาท)
4,001 – 5,000
200
5,001 – 6,000
300
6,001 – 7,000
400
7,001 – 8,000
500
8,001 – 9,000
600
9,001 – 10,000
700
10,001 – 12,000
800
12,001 – 14,000
900
14,001 ขึ้นไป
1,000
ปฎิทินยื่นคำขอกู้และรับเงินกู้ ประจำปี 2560
ยื่นคำขอกู้
รับเงินกู้
11 - 31 ธ.ค.59
10-ม.ค.-60
1 - 10 ม.ค.60
20-ม.ค.-60
11 - 31 ม.ค. 60
10-ก.พ.-60
1 - 10 ก.พ.60
21-ก.พ.-60
11 - 28 ก.พ.60
10-มี.ค.-60
1 - 10 มี.ค. 60
21-มี.ค.-60
11 - 31 มี.ค. 60
11-เม.ย.-60
1 - 10 เม.ย. 60
21-เม.ย.-60
11 - 30 เม.ย.60
10-พ.ค.-60
1 - 10 พ.ค. 60
19-พ.ค.-60
11 - 31 พ.ค.60
9-มิ.ย.-60
1 - 10 มิ.ย. 60
21-มิ.ย.-59
11 - 30 มิ.ย.60
13-ก.ค.-60
1 - 10 ก.ค. 60
21-ก.ค.-60
11 - 31 ก.ค. 60
10-ส.ค.-60
1 - 10 ส.ค. 60
18-ส.ค.-60
11 - 31 ส.ค. 60
8-ก.ย.-60
1 - 10 ก.ย. 60
21-ก.ย.-59
11 - 30 ก.ย. 60
10-ต.ค.-60
11 - 31 ต.ค. 60
10-พ.ย.-60
1-10 พ.ย.60
21-พ.ย.60
11 - 30 พ.ย.60
13-ธ.ค.-60
1-10 ธ.ค..60
21-ธ.ค.-60 
เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555

Free Web Site Counter
จำนวนผู้เข้าชม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
039 -512460 Fax 039-512461
Email : trat_coop@hotmail.com