ตารางชำระหนี้เงินกู้
เกี่ยวกับสหกรณ์
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
สำนักงาน สพป.ตราด
สำนักงานจังหวัดตราด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด


กิจกรรมสหกรณ์ครูตราด จำกัด
 
 
งานเลี้ยงส่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

 
 
  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด มอบหรีดแก่สมาชิกถึงแก่กรรม”
 

 
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิก”
 

 
     
สมาชิกท่านใด เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบ้านพักอาศัย หรือเบอร์โทรศัพท์ โปรดแจ้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารของสมาชิก)

สมาชิกประสงค์จะทำประกันสินเชื่อบริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยหักจากเงินปันผล ต้องสมัครทำประกันสินเชื่อภายใน 1 - 25 กค. ของปี

สมาชิกที่ประสงค์จะยกเลิกการเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯครูไทย (สสอค.), ฌาปนกิจฯชุมนุม (สส.ชสอ.) จะต้องแจ้งสหกรณ์ภายใน 1 – 30 ก.ย. ของทุกปี

หมายเหตุ
ผู้ที่มีหนี้เงินกู้มากกว่าหุ้น หากจะยกเลิกการทำฌาปนกิจครูไทย ชุมนุม หรือประกันสินเชื่อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อเช็ควงเงินประกันคุ้มครองวงเงินกู้ก่อน จึงจะสามารถยกเลิกฌาปนกิจและประกันสินเชื่อดังกล่าวได้

 
 

 


 
 นายธานินทร์ ชลจิตต์
ประธานสหกรณ์ฯ

 
นางสุมาลี ปัสนานนท์
ผู้จัดการ
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ออมทรัพย์
206-1-11667-1
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กระแสรายวัน 206-6-02639-5
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                           6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ        5.50
เงินกู้สามัญ                        6.25
เงินกู้สามัญสวัสดิการ            6.00
เงินกู้ประกอบอาชีพ/ซื้อรถ     6.25
 
ประเภทเงินฝาก
ฝากออมทรัพย์ธรรมดา         3.50
ฝากออมทรัพย์พิเศษ             3.50
   
ตารางชำระหนี้เงินกู้
สหกรณ์ฯจะปรับการส่งเงินค่าหุ้นตาม
เกณฑ์ขั้นต่ำของสมาชิก ในเดือน กรกฎาคม 2555 ตามระเบียบของสหกรณ์ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือน
(บาท)
เงินค่าหุ้นรายเดือน
(บาท)
4,001 – 5,000
200
5,001 – 6,000
300
6,001 – 7,000
400
7,001 – 8,000
500
8,001 – 9,000
600
9,001 – 10,000
700
10,001 – 12,000
800
12,001 – 14,000
900
14,001 ขึ้นไป
1,000
ปฎิทินยื่นคำขอกู้และรับเงินกู้ ประจำปี 2558
ยื่นคำขอกู้
รับเงินกู้
11 - 31 ธ.ค.57
9-ม.ค.-58
1 - 10 ม.ค.58
21-ม.ค.-58
11 - 31 ม.ค. 58
10-ก.พ.-58
1 - 10 ก.พ.58
20-ก.พ.-58
11 - 28 ก.พ.58
10-มี.ค.-58
1 - 10 มี.ค. 58
20-มี.ค.-58
11 - 31 มี.ค. 58
10-เม.ย.-58
1 - 10 เม.ย. 58
21-เม.ย.-58
11 - 30 เม.ย. 58
8-พ.ค.-58
1 - 10 พ.ค. 58
21-พ.ค.-58
11 - 31 พ.ค.58
10-มิ.ย.-58
1 - 10 มิ.ย. 58
19-มิ.ย.-58
11 - 30 มิ.ย.58
10-ก.ค.-58
1 - 10 ก.ค. 58
21-ก.ค.-58
11 - 31 ก.ค. 58
11-ส.ค.-58
1 - 10 ส.ค. 58
21-ส.ค.-58
11 - 31 ส.ค. 58
10-ก.ย.-58
1 - 10 ก.ย. 58
22-ก.ย.-58
11 - 30 ก.ย. 58
9-ต.ค.-58
1 - 10 ต.ค. 58
20-ต.ค.-58
11 - 31 ต.ค. 58
10-พ.ย.-58
1 - 10 พ.ย. 58
20-พ.ย.-58
11 - 30 พ.ย. 58
9-ธ.ค.-58
1 - 10 ธ.ค. 58
22-ธ.ค.-58 
เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555

Free Web Site Counter
จำนวนผู้เข้าชม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
039 -512460 Fax 039-530463