ตารางชำระหนี้เงินกู้
เกี่ยวกับสหกรณ์
คู่มือสมาชิกเล่มเล็ก
เอกสารประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามความคิดเห็น

แผ่นพับเดือน ก.พ.57

แผ่นพับเดือน เม.ย.57
แผ่นพับเดือน พ.ค.57
แผ่นพับเดือน ส.ค.57
แผ่นพับเดือน ก.ย.57
แผ่นพับเดือน ต.ค.57

แผ่นพับเดือน พ.ย.57
แผ่นพับเดือน ม.ค.58
ผ่นพับเดือน ก.พ.58

แผ่นพับเดือน เม.ย.58
แผ่นพับเดือน ก.ค.58
แผ่นพับเดือน ก.ย.58
แผ่นพับเดือน พ.ย.58
แผ่นพับเดือน ม.ค.59
แผ่นพับเดือน มี.ค.59
แผ่นพับเดือน ส.ค.59
วารสาร 6 เดือน
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
สำนักงาน สพป.ตราด
สำนักงานจังหวัดตราด
สำนักงาน สพม. เขต 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
กิจกรรมสหกรณ์ครูตราด จำกัด
 
การจัดประชุมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559

 
สหกรณ์จัดกิจกรรมศึกษาสัญจร

 
 
  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด มอบหรีดแก่สมาชิกถึงแก่กรรม”
 

 
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิก”
 

 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

     
สมาชิกท่านใด เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบ้านพักอาศัย หรือเบอร์โทรศัพท์ โปรดแจ้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารของสมาชิก)

สมาชิกประสงค์จะทำประกันสินเชื่อบริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยหักจากเงินปันผล ต้องสมัครทำประกันสินเชื่อภายใน 1 - 25 กค. ของปี

สมาชิกที่ประสงค์จะยกเลิกการเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯครูไทย (สสอค.), ฌาปนกิจฯชุมนุม (สส.ชสอ.) จะต้องแจ้งสหกรณ์ภายใน 1 – 30 ก.ย. ของทุกปี

หมายเหตุ
ผู้ที่มีหนี้เงินกู้มากกว่าหุ้น หากจะยกเลิกการทำฌาปนกิจครูไทย ชุมนุม หรือประกันสินเชื่อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อเช็ควงเงินประกันคุ้มครองวงเงินกู้ก่อน จึงจะสามารถยกเลิกฌาปนกิจและประกันสินเชื่อดังกล่าวได้

 
 

 


 
 นายจำนง เหล่าคงธรรม
ประธานสหกรณ์ฯ

 
นางสุมาลี ปัสนานนท์
ผู้จัดการ
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ออมทรัพย์
206-1-11667-1
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กระแสรายวัน 206-6-02639-5
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                           6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ        5.50
เงินกู้สามัญ                        6.25
เงินกู้สามัญสวัสดิการ            6.00
เงินกู้ประกอบอาชีพ/ซื้อรถ     6.25
 
ประเภทเงินฝาก
ฝากออมทรัพย์ธรรมดา         3.50
ฝากออมทรัพย์พิเศษ             3.50
   
ตารางชำระหนี้เงินกู้
สหกรณ์ฯจะปรับการส่งเงินค่าหุ้นตาม
เกณฑ์ขั้นต่ำของสมาชิก ในเดือน กรกฎาคม 2555 ตามระเบียบของสหกรณ์ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือน
(บาท)
เงินค่าหุ้นรายเดือน
(บาท)
4,001 – 5,000
200
5,001 – 6,000
300
6,001 – 7,000
400
7,001 – 8,000
500
8,001 – 9,000
600
9,001 – 10,000
700
10,001 – 12,000
800
12,001 – 14,000
900
14,001 ขึ้นไป
1,000
ปฎิทินยื่นคำขอกู้และรับเงินกู้ ประจำปี 2559
ยื่นคำขอกู้
รับเงินกู้
11 - 31 ธ.ค.58
8-ม.ค.-59
1 - 10 ม.ค.59
20-ม.ค.-59
11 - 31 ม.ค. 59
10-ก.พ.-59
1 - 10 ก.พ.59
29-ก.พ.-59
11 - 98 ก.พ.59
10-มี.ค.-59
1 - 10 มี.ค. 59
18-มี.ค.-59
11 - 31 มี.ค. 59
12-เม.ย.-59
1 - 10 เม.ย. 59
20-เม.ย.-59
11 - 30 เม.ย. 59
10-พ.ค.-59
1 - 10 พ.ค. 59
19-พ.ค.-59
11 - 31 พ.ค.59
10-มิ.ย.-59
1 - 10 มิ.ย. 59
21-มิ.ย.-59
11 - 30 มิ.ย.59
8-ก.ค.-59
1 - 10 ก.ค. 59
22-ก.ค.-59
11 - 31 ก.ค. 59
10-ส.ค.-59
1 - 10 ส.ค. 59
19-ส.ค.-59
11 - 31 ส.ค. 59
9-ก.ย.-59
1 - 10 ก.ย. 59
20-ก.ย.-59
11 - 30 ก.ย. 59
10-ต.ค.-59
1 - 10 ต.ค. 59
20-ต.ค.-59
11 - 30 ก.ย.59
10-ต.ค.59
1 - 10 ต.ค.59
20-ต.ค.-59
11 - 30 ต.ค.59
10-พ.ย.-59
1 - 10 พ.ย. 59
18-พ.ย.59
11-30 พ.ย.59
9 ธ.ค.59
1-10 ธ.ค.59
20 ธ.ค.59 
เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555

Free Web Site Counter
จำนวนผู้เข้าชม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
039 -512460 Fax 039-530463