Web Design Factory
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์
เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555

สหกรณ์จะประมวลผลงบหน้าเก็บเงินในวันที่ 10 ของทุกเดือน
สมาชิกประสงค์จะ -สมัครเป็นสมาชิก- เปลี่ยนแปลง ค่าหุ้น ค่างวดชำระหนี้ เงินฝากรายเดือน การค้ำประกันต้องส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เท่านั้น ภายในเวลาไม่เกิน 12.00 น. หากส่งหลังจากที่กำหนด จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเดือนถัดไป

เกี่ยวกับสมาชิก :
 
คู่มือสมาชิกเล่มเล็ก
เอกสารประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามความคิดเห็น
แผ่นพับเดือน มี.ค.56
แผ่นพับเดือน เม.ย.56
แผ่นพับเดือน พ.ค.56
แผ่นพับเดือน ส.ค.56
แผ่นพับเดือน ต.ค..56
แผ่นพับเดือน พ.ย.56
แผ่นพับเดือน ก.พ.57

แผ่นพับเดือน เม.ย.57
แผ่นพับเดือน พ.ค.57
image

ปฎิทินยื่นคำขอกู้และรับเงินกู้ ประจำปี 2557
   
ยื่นคำขอกู้
รับเงินกู้
11 - 30 พ.ย.56
12-ธ.ค.-56
1 - 10 ธ.ค.56
20-ธ.ค.-56
11 - 31 ธ.ค. 56
10-ม.ค.-57
1 - 10 ม.ค.57
21-ม.ค.-57
11 - 31 ม.ค.57
10-ก.พ.-57
1 - 10 ก.พ. 57
21-ก.พ.-57
11 - 28 ก.พ. 57
10-มี.ค.-57
1 - 10 มี.ค. 57
21-มี.ค.-57
11 - 31 มี.ค. 57
10-เม.ย.-57
1 - 10 เม.ย. 57
22-เม.ย.-57
11 - 30 เม.ย.57
9-พ.ค.-57
1 - 10 พ.ค. 57
21-พ.ค.-57
11 - 31 พ.ค.57
10-มิ.ย.-57
1 - 10 มิ.ย. 57
20-มิ.ย.-57
11 - 30 มิ.ย. 57
10-ก.ค.-57
1 - 10 ก.ค. 57
18-ก.ค.-57
11 - 31 ก.ค. 57
8-ส.ค.-57
1 - 10 ส.ค. 57
21-ส.ค.-57
11 - 31 ส.ค. 57
10-ก.ย.-57
1 - 10 ก.ย. 57
19-ก.ย.-57
11 - 30 ก.ย. 57
10-ต.ค.-57
1 - 10 ต.ค. 57
21-ต.ค.-57
11 - 31 ต.ค. 57
10-พ.ย.-57
1 - 10 พ.ย. 57
21-พ.ย.-57
 11 - 30 พ.ย. 57
 9-ธ.ค.-57ทำบุญครบรอบ 53 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด


สหกรณ์ออกสัญจรให้ความรู้แก่หน่วยอำเภอเมืองตราด 2 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ ร.ร.อนุบาลตราด อ.เมือง จ.ตราด


สหกรณ์มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. และ สส.ชสอ. ให้แก่ทายาทสมาชิกรายนางลินจง ธีรวัฒน์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557


การประชุมสัมมนาและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี


สอ.ครูตราด มอบพวงหรีดให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมรายนายวิจารณ์ กุลประกอบกิจ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.57


สอ.ครูตราด มอบเงินสวัสดิการ ส.ส.ก.ให้แก่ทายาทสมาชิกรายนางลินจง ธีรวัฒน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ออกสัญจรให้ความรเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ูแก่สมาชิก
สหกรณ์มอบเงินให้แก่ผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
 


     
สมาชิกท่านใด เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบ้านพักอาศัย หรือเบอร์โทรศัพท์ โปรดแจ้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารของสมาชิก)

สมาชิกประสงค์จะทำประกันสินเชื่อ (บริษัทอินทรประกันภัย) โดยหักจากเงินปันผล ต้องสมัครทำประกันสินเชื่อภายใน 1 - 25 กค. ของปี

สมาชิกที่ประสงค์จะยกเลิกการเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯครูไทย (สสอค.), ฌาปนกิจฯชุมนุม (สส.ชสอ.) จะต้องแจ้งสหกรณ์ภายใน 1 – 30 ก.ย. ของทุกปี

หมายเหตุ
ผู้ที่มีหนี้เงินกู้มากกว่าหุ้น หากจะยกเลิกการทำฌาปนกิจครูไทย ชุมนุม หรือประกันสินเชื่อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อเช็ควงเงินประกันคุ้มครองวงเงินกู้ก่อน จึงจะสามารถยกเลิกฌาปนกิจและประกันสินเชื่อดังกล่าวได้

 
 

ประชุมสัญจร
สหกรณ์สัญจร ให้ความรู้ กลุ่มปทุมสร

 


ประชุมสัญจร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ออกประชุมสัญจร ให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯตามหน่วยอำเภอต่างๆกิจกรรมวันสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์ประจำปี 2556.


           

   
   
   
   image


Web Design Factory
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์
เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
039 -512460 Fax 039-530463
image