ตารางชำระหนี้เงินกู้
  ผลการดำเนินงานสหกรณ์
  แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจำปี
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำนักงาน สพป.ตราด
สำนักงานจังหวัดตราด
สำนักงาน สพม. เขต 17


 
 
 
 
 


 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ทำบุญครบรอบ 58 ปี


กิจกรรมสหกรณ์ครูตราด จำกัด
 


สหกรณ์จัดกิจกรรมศึกษาสัญจร

 
กิจกรรมสวัสดิการสำหรับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม
 
 
  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด มอบหรีดแก่สมาชิกถึงแก่กรรม”
 
 

 

 
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิก”
 

 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

     
สมาชิกท่านใด เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบ้านพักอาศัย หรือเบอร์โทรศัพท์ โปรดแจ้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารของสมาชิก)

สมาชิกประสงค์จะทำประกันสินเชื่อบริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยหักจากเงินปันผล ต้องสมัครทำประกันสินเชื่อภายใน 1 - 25 กค. ของปี

สมาชิกที่ประสงค์จะยกเลิกการเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯครูไทย (สสอค.), ฌาปนกิจฯชุมนุม (สส.ชสอ.) จะต้องแจ้งสหกรณ์ภายใน 1 – 30 ก.ย. ของทุกปี

หมายเหตุ
ผู้ที่มีหนี้เงินกู้มากกว่าหุ้น หากจะยกเลิกการทำฌาปนกิจครูไทย ชุมนุม หรือประกันสินเชื่อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อเช็ควงเงินประกันคุ้มครองวงเงินกู้ก่อน จึงจะสามารถยกเลิกฌาปนกิจและประกันสินเชื่อดังกล่าวได้

 
 

 
 
เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555

web counter
web counter

จำนวนผู้เข้าชม

 
นางสุมาลี ปัสนานนท์
ผู้จัดการ
ประเภทบัญชีออมทรัพย
ออมทรัพย์
206-1-11667-1
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กระแสรายวัน 206-6-02639-5
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน                       6.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ      5.00
เงินกู้สามัญ                    6.00
เงินกู้สามัญสวัสดิการ        5.75
เงินกู้ประกอบอาชีพ/ซื้อรถ   6.00
 
ประเภทเงินฝาก
ฝากออมทรัพย์ธรรมดา     3.00
ฝากออมทรัพย์พิเศษ        3.00
   
ตารางชำระหนี้เงินกู้
สหกรณ์ฯจะปรับการส่งเงินค่าหุ้นตาม
เกณฑ์ขั้นต่ำของสมาชิก ในเดือน กรกฎาคม 2555 ตามระเบียบของสหกรณ์ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือน
(บาท)
เงินค่าหุ้นรายเดือน
(บาท)
4,001 – 5,000
200
5,001 – 6,000
300
6,001 – 7,000
400
7,001 – 8,000
500
8,001 – 9,000
600
9,001 – 10,000
700
10,001 – 12,000
800
12,001 – 14,000
900
14,001 ขึ้นไป
1,000
ปฎิทินยื่นคำขอกู้และรับเงินกู้ ประจำปี 2561
ยื่นคำขอกู้
รับเงินกู้
11 - 31 ธ.ค.60
11-ม.ค.-61
1 - 10 ม.ค.61
19-ม.ค.-61
11 - 31 ม.ค. 61
13-ก.พ.-61
1 - 10 ก.พ.61
20-ก.พ.-61
11 - 28 ก.พ.61
13-มี.ค.-61
1 - 10 มี.ค. 61
20-มี.ค.-61
11 - 31 มี.ค. 61
10-เม.ย.-61
1 - 10 เม.ย. 61
20-เม.ย.-61
11 - 30 เม.ย.61
10-พ.ค.-61
1 - 10 พ.ค. 61
18-พ.ค.-61
11 - 31 พ.ค.61
12-มิ.ย.-61
1 - 10 มิ.ย. 61
20-มิ.ย.-61
11 - 30 มิ.ย.61
10-ก.ค.-61
1 - 10 ก.ค. 61
20-ก.ค.-61
11 - 31 ก.ค. 61
10-ส.ค.-61
1 - 10 ส.ค. 61
21-ส.ค.-61
11 - 31 ส.ค. 61
11-ก.ย.-61
1 - 10 ก.ย. 61
20-ก.ย.-61
11 - 30 ก.ย. 61
10-ต.ค.-61
11 - 31 ต.ค. 61
9-พ.ย.-61
1-10 พ.ย.61
20-พ.ย.61
11 - 30 พ.ย.61
12-ธ.ค.-61
1-10 ธ.ค..61
20-ธ.ค.-61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทร. 039 -512460 Fax 039-512461 E - mail : trat_coop@hotmail.com